Declaraţie pe propria răspundere

Vă rugăm, completaţi cu atenţie datele cerute de formular. Înainte de a trimite formularul mai verificaţi o dată corectitudinea datelor.

Acestea sunt câmpuri obligatorii

Subsemnatul(a)
fiul/fiica lui şi  ,
nascut(ă) in anul:
in localitatea:  ,  legitimat(ă) prin B.I./C.I.
Seria: , Nr.
cu domiciliul in localitatea:
strada:
numărul:
bloc: ,    scara:,    etaj:,
apartament:
cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria mea răspundere că:
Dau prezenta spre a-mi servi la:
ataşaţi copie carte de identitate/buletin/
Sunt acceptate doar fişiere cu extensiile:pdf, jpg, png având o mărime maximă de 2 MB

Cod verificare:
Introduceti codul de verificare:
* Introducerea codului este necesară pentru a confirma prezenţa umană.
 

Adresa: str. Principală, nr. 445, jud.Timiş
Telefon: 0256369101
Fax: 0256369102
E-mail:  primaria.giarmata@yahoo.com
PRIMAR: Ing. Virgil Bunescu - 0256369101
VICEPRIMAR: Claudiu Mihalceanu-0256369101